Všeobecné obchodní podmínky

  Všeobecné obchodní podmínky

  Všeobecné smluvní podmínky pro účast na zájezdech

   

  1. Úvodní ustanovení

  Vzájemný vztah a právní poměr mezi firmou: CA BART -TOUR, Bartel Josef,  Bohutín 90, Olšany 789 62, IČ:481025168 (dále jen CA) a zákazníkem se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku, které jsou konkretizovány těmito Všeobecnými a stornovacími podmínkami.

  2. Účastníci zájezdu

  Zákazník musí v den odjezdu dosáhnout 18 let. Osoby od 15-18 let se mohou zájezdu zúčastnit jen na základě ověřeného písemného souhlasu zákonného zástupce, osoby mladší 15 let jen v doprovodu zákonného zástupce.

  3. Vznik smluvního vztahu

  Smluvní vztah mezi zákazníkem a CA vznikne na základě řádně a úplně vyplněné přihlášky na zájezd, opatřené podpisem všech spolucestujících starších 18 let a potvrzením přihlášky CA. V den podání přihlášky je zákazník povinen uhradit 50% ceny zájezdu, pokud neurčí CA jinak. 1 měsíc před odjezdem je zákazník povinen doplatit zájezd do plné výše celkové ceny za zájezd, u provizních prodejců tak, aby platba na účtu CA byla připsána nejpozději 28 dnů před odjezdem. V případě nedodržení termínu zaplacení zájezdu může být zájezd ze strany CA stornován. Doklady (voucher) s pokyny k zájezdu budou zákazníkovi předány až po úplném zaplacení ceny zájezdu, nejpozději 7 dnů před odjezdem, u nabídek na „poslední chvíli“ ihned po zaplacení zájezdu.

  4. Cena zájezdu

  Ceny zájezdu jsou cenami sjednanými dohodou mezi CA a zákazníkem. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou jmenovitě v katalogu uvedeny. Ceny zájezdu jsou kalkulovány s přihlédnutím k výši kursu měny v době přípravy katalogu (říjen-listopad). Pokud v době od vydání katalogu dojde ke změnám např. ke zvýšení cen pohonných hmot, zvýšení kursu měny, má CA právo na úpravu ceny zájezdu do 21. dne před zahájením zájezdu. O změně je povinna písemně informovat zákazníka nejpozději do 21. dne před zahájením zájezdu. Jedná-li se o zvýšení ceny o více než 10 %, má právo zákazník od uzavřené smlouvy odstoupit bez stornopoplatku a to písemně do 3 dnů od oznámení o zvýšení ceny. Neučiní-li tak, je zákazník povinen zaplatit vyšší cenu. CA může zákazníkovi navrhnout písemně i změnu cestovní smlouvy/knihování, nabídnout náhradní zájezd nebo jiné řešení . Slevy vyhlášené CA po datu podpisu přihlášky na zájezd neopravňují zákazníka k čerpání této slevy.

  5. Práva a povinnosti účastníka zájezdu

  a) Zákazník má tyto práva: Odstoupit kdykoliv od smlouvy písemnou formou při dodržení stornovacích podmínek a zaplacení daného stornopoplatku, být řádně informován o pobytovém místě CA nebo jejím obchodním partnerem a využívat všechny zaplacené služby. b) Zákazník má tyto povinnosti: Zaplatit cenu zájezdu jak je uvedeno v bodě 3., tj. ve stanoveném termínu,pravdivě a úplně vyplnit přihlášku na zájezd a předložit doklady podle požadavků CA,řídit se pokyny k účasti na daném zájezdu a respektovat je,zabezpečit si platný cestovní pas, příp. další formality pro cestu do zahraničí,dodržovat veškeré pasové, celní, devizové a ostatní předpisy země do níž cestuje. Zákazník nese plnou odpovědnost za jejich nedodržení. Dále je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v průběhu dopravy a v ubytovacím zařízení. CA neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkem.Při závažném narušování zájezdu a tím ohrožení jeho zdárného průběhu má CA z právo kdykoliv zákazníka ze zájezdu vyloučit a to bez nároku na jakoukoliv finanční náhradu.

  6. Práva a povinnosti CA

  Jakékoliv jiné služby než ty, které jsou uvedeny v programu zájezdu, může zástupce CA zajistit přímo v místě pobytu (další výlety) v rámci svých možností, přičemž zákazníci respektují dodatečné úhrady za tyto služby, které jim sdělí zástupce CA. CA je oprávněna zejména v případech, jež nemůže ovlivnit z důvodu tzv.vyšší moci, a které brání poskytnutí daných služeb, zájezd nebo dodatečné nabídky zrušit a to nejpozději 14 dnů před odjezdem. Rovněž v případě, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu 30 účastníků na zájezd organizovaný CA.CA může odstoupit s okamžitou platností od smlouvy, jestliže uskutečnění zájezdu je pro CA ekonomicky neúnosné a to nejpozději do 20.dne před termínem zahájení zájezdu. CA je oprávněna změnit program, datum a hodinu příjezdu, odjezdu,a to z důvodu překážek, jež CA nezavinila a nemůže je nijak ovlivnit, jakož i změnu trasy a nástupních míst. Rovněž tehdy, pokud v jednotlivých nástupních místech bude méně něž 10 účastníků. CA si vyhrazuje právo změnit typ ubytování, pokud tak učinil zahraniční partner, přičemž se CA zavazuje poskytnout náhradní ubytování ve stejné cenové kategorii. Nástupní místa na zájezd jsou určována podle prodeje v jednotlivých místech a CA je oprávněna v této souvislosti je měnit.

  7. Změna údajů na přihlášce k zájezdu

  Zákazník na základě písemného požadavku má právo na změnu údajů v přihlášce nejpozději do 21 dne před zahájením zájezdu, přičemž je povinen zaplatit následující poplatky: - při změně termínu včetně dětí 400,-Kč/os - při změně jména, tj. nahlášení náhradní osoby včetně dětí 200,-Kč/os - při změně ubytovacího zařízení, způsobu stravování 300,-Kč/os Pokud tak učiní v době 20 ti a méně dnů před zahájením zájezdu, považuje CA požadavek zákazníka za storno původního zájezdu a zákazník je povinen zaplatit CA storno poplatek podle bodu 8.

  8. Stornovací podmínky a stornopoplatky

  Zákazník má právo kdykoliv písemně odstoupit od smlouvy při zaplacení stornopoplatku takto: Do 50 dnů přede dnem odjezdu 300,-Kč/osobu 49-30 dnů přede dnem odjezdu 20 % z celkové ceny zájezdu, minimálně 300,- Kč/osobu 29-21 dnů přede dnem odjezdu 30 % z celkové ceny zájezdu 20-10 dnů přede dnem odjezdu 50 % z celkové ceny zájezdu 9 - 5 dnů přede dnem odjezdu 80 % z celkové ceny zájezdu 4 a méně dnů přede dnem odjezdu 100 % z celkové ceny zájezdu Při určení počtu dnů se započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu.Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den, ve kterém má být poskytnuta první služba.

  9. Pojištění účastníka zájezdu a povinné smluvní pojištění CA podle zákona 159/99 Sb.

  V katalogových cenách zájezdů není zahrnuto komplexní pojištění na léčebné výlohy , je uvedeno zvlášť u každého zájezdu a je nepovinné, včetně pobytů na vlastní dopravu.V tomto pojištění je zahrnuto pojištění léčebných výloh, repatriace, ošetření zubů, úrazové pojištění, zavazadel, pojištění odpovědnosti za škody. V komplexním pojištění není zahrnuto pojištění na storno zájezdu. Zákazník provede úhradu pojištění při doplatku za zájezd/pobytu podle daných sazeb. Podmínky a sazby stanovuje pojišťovna a zákazník po zaplacení pojistného je v přímém smluvním vztahu s pojišťovnou. V případě vzniku pojistné události se zákazník obrací přímo na danou pojišťovnu..CA není odpovědna za škody, které zákazníkovi vzniknou v případě onemocnění, jestliže není pojištěn na storno zájezdu. Pro tyto případy doporučujeme sjednání kompletního pojištění včetně pojištění na storno zájezdu, které činí 4 % z celkové ceny na zájezd. Ceny zájezdu zahrnují povinné smluvní pojištění CA proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Podrobná ustanovení a rozsah pojištění jsou uvedeny v dokladu pojišťovny. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě celkové ceny zájezdu.

  10. Reklamace

  V případě výhrad k poskytování služeb je zákazník oprávněn vznést své požadavky a reklamace. Učiní tak bez zbytečného odkladu přímo v místě u průvodce a vstřícným přístupem napomáhá průvodci k odstranění závad. Pokud závada nebyla odstraněna požádá zákazník průvodce v místě pobytu o sepsání protokolu s vyjádřením průvodce a zašle jej do CA nejpozději do 3 měsíců po ukončení pobytu. Bez tohoto protokolu nebude reklamace uznána a CA ji nebude vyřizovat. V případě vlastní dopravy uplatní zákazník svoji reklamaci u smluvního partnera vyznačeného na voucheru nebo telefonicky u CA. Neuplatní-li zákazník své požadavky ihned, ztrácí nárok na pozdější eventuální odškodnění. CA se zavazuje reklamace prošetřit a do 30 dní od jejich doručení zaslat zákazníkovi své písemné stanovisko.

  11. Závěrečné ustanovení

  Tyto všeobecné a stornovací podmínky vstupují v platnost od 1.1.2012 a vztahují se na zájezdy v roce vydání katalogu. Zákazník a spolucestující starší 18 let svým podpisem na přihlášce potvrzují, že jim byl předán katalog/leták s potvrzenou přihláškou, že jsou jim Všeobecné a stornovací podmínky známy, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímají. Zároveň tímto podpisem zákazník potvrzuje, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

   

  Celoroční akce